Kurs na instruktora ratownictwa wodnego MSW

KURS NA INSTRUKTORA RATOWNICTWA WODNEGO MSW

Celem kształcenia jest przygotowanie osób zatrudnionych, pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i do prowadzenia szkoleń ratowników wodnych.

Cele szczegółowe szkolenia:

 • absolwent szkolenia powinien umieć:
  • prowadzić wykłady na szkoleniach dla ratowników wodnych i kandydatów na instruktorów,
  • prowadzić ćwiczenia praktyczne na szkoleniach dla ratowników wodnych.

TRYB

weekendowy

CZAS TRWANIA

38 godzin (w tym 22 godziny zajęć praktycznych)

ZAKRES TEMATYCZNY:

Lp.

Zagadnienie

Cele szkolenia

Liczba godzin szkolenia i metody realizacji

wykłady

ćwiczenia

1.

Metodyka nauczania

W wyniku realizacji uczestnik szkolenia powinien posiadać wiedzę dotyczącą:

 • procesu nauczania i uczenia się,
 • niekonwencjonalnych metod prowadzenia zajęć,
 • metod skutecznego porozumiewania się z uczestnikami szkoleń,
 • nowoczesnych metod przekazu informacji,
 • metodyki prowadzenia zajęć z zakresu ratownictwa wodnego,
 • oceniania i egzaminowania oraz umiejętności nauczania ratownictwa wodnego.

3

15 (z tego 10 godzin poświęcone na opracowanie konspektów szkoleń oraz przeprowadzenie szkolenia według opracowanego konspektu)

2.

Organizacja ratownictwa wodnego – podstawy prawne

W wyniku realizacji uczestnik szkolenia powinien posiadać wiadomości dotyczące:

 • podstaw prawnych funkcjonowania ratownictwa wodnego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • organizacji ratownictwa wodnego w pozostałych systemach ratowniczych funkcjonujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

oraz powinien posiadać umiejętność praktycznego stosowania wiedzy w działaniach ratowniczych.

3

3.

Organizacja pracy ratowników

W wyniku realizacji uczestnik szkolenia powinien posiadać wiadomości dotyczące:

 • obowiązków i uprawnień ratowników wodnych,
 • specyfiki ratownictwa wodnego na poszczególnych obszarach wodnych,
 • zasad dokumentacji działań ratowniczych.

3

4.

Sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym

W wyniku realizacji uczestnik szkolenia powinien posiadać wiadomości dotyczące:

 • sprzętu wykorzystywanego w ratownictwie wodnym i jego zastosowania,
 • podstawowych prac bosmańskich,
 • prowadzenia akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego oraz powinien posiadać umiejętność jego zastosowania w ratownictwie wodnym

oraz umiejętność przekazania wiedzy na temat sprzętu wykorzystywanego w ratownictwie wodnym i jego stosowaniu.

2

2

5.

Pływanie i techniki ratownictwa wodnego

W wyniku realizacji uczestnik szkolenia powinien posiadać umiejętności nauczania:

 • pływania stylowego i sposobów pływania stosowanego w ratownictwie wodnym,
 • samoratownictwa,
 • skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody,
 • nurkowania,
 • sposobów holowania osoby zagrożonej,
 • ewakuacji z wody i na lądzie,
 • postępowania z osobą tonącą aktywną,
 • opanowania osoby tonącej pasywnej i ułożenia jej w pozycji do holowania,
 • wykrywania błędów i sposobów ich korygowania.

5

5

EGZAMIN KOŃCOWY

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich zajęć uczestnik kursu zostaje dopuszczony do egzaminu końcowego składającego się z dwóch części:

 • teoretycznej – test składający się z 30 pytań,
 • praktycznej – kursant zostaje dopuszczony do egzaminu praktycznego po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej; część praktyczna obejmuje wykonanie następujących zadań:
  • przeprowadzenie symulowanej akcji ratowniczej, przy użyciu sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego, do osoby tonącej aktywnej na odległości co najmniej 10 m i głębokości co najmniej 1,60 m,
  • przeprowadzenie symulowanej akcji ratowniczej, przy użyciu sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego, do osoby tonącej pasywnej na odległości co najmniej 80 m i głębokości co najmniej 1,60 m,
  • przeprowadzenie 20-minutowych zajęć teoretycznych dla grupy co najmniej pięcioosobowej na temat określony przez komisję, z zakresu objętego ramowym programem szkolenia ratowników wodnych,
  • przeprowadzenie 20-minutowych zajęć praktycznych z grupą co najmniej pięcioosobową na temat określony przez komisję, z zakresu objętego ramowym programem szkolenia ratowników wodnych.

ZAŚWIADCZENIE

Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu końcowego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu „szkolenia instruktorów”.

PŁATNOŚĆ

Rodzaj płatności: przelew – po uzyskaniu na maila potwierdzenia o wstępnym zakwalifikowaniu się na kurs lub gotówka.

Dane do przelewu:

 • nr konta: 32 1240 1877 1111 0010 5213 1762 (Bank Pekao SA) – Michał Kilar,
 • tytuł przelewu: „imię i nazwisko, kurs na instruktora ratownictwa wodnego MSW”.

Termin płatności: nie później niż 4 dni przed dniem rozpoczęcia kursu.

Ważne: „Każda osoba ma prawo do wycofania się z udziału w kursie na instruktora ratownictwa wodnego MSW nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego terminu zwrócimy jedynie 70% wpłaconej przez kandydata kwoty. W przypadku, gdy kurs nie odbędzie się z winy organizatora, zwrócimy 100% wpłaconej przez kandydata kwoty.”