Kurs na ratownika wodnego MSW

KURS NA RATOWNIKA WODNEGO MSW

Celem kształcenia jest przygotowanie osób zatrudnionych, pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i do podejmowania działań ratowniczych.

Cele szczegółowe szkolenia:

 • zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy,
 • kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

TRYB

weekendowy

CZAS TRWANIA:

 • 63 godziny (w tym 43 godziny zajęć praktycznych)

ZAKRES TEMATYCZNY

Lp.

Zagadnienie

Cele szkolenia

Liczba godzin szkolenia i metody realizacji

wykłady

ćwiczenia

1.

Organizacja ratownictwa wodnego – podstawy prawne

W wyniku realizacji uczestnik szkolenia powinien posiadać wiadomości dotyczące:

 • podstaw prawnych funkcjonowania ratownictwa wodnego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • organizacji ratownictwa wodnego w pozostałych systemach ratowniczych funkcjonujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • prawnych aspektów pracy ratownika wodnego (kodeks karny, kodeks wykroczeń, kodeks cywilny, kodeks pracy).

4

2.

Organizacja pracy ratowników

W wyniku realizacji uczestnik szkolenia powinien posiadać wiadomości dotyczące:

 • obowiązków i uprawnień ratowników wodnych,
 • specyfiki ratownictwa wodnego na wyznaczonych obszarach wodnych,
 • specyfiki działania ratownika wodnego na poszczególnych obszarach wodnych (lód, cieki, powódź, miejsca bagniste),
 • hydrologii i meteorologii,
 • dokumentacji działań ratowniczych

oraz powinien posiadać umiejętność praktycznego stosowania wiedzy w działaniach ratowniczych.

7

1

3.

Sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym

W wyniku realizacji uczestnik szkolenia powinien posiadać wiedzę dotyczącą:

 • sprzętu ratowniczego i pływającego wykorzystywanego w ratownictwie wodnym i jego zastosowania,
 • podstawowych prac bosmańskich,
 • prowadzenia akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego

oraz powinien posiadać umiejętność posługiwania się tym sprzętem w działaniach ratowniczych.

3

15

4.

Pływanie i techniki ratownictwa wodnego

W wyniku realizacji uczestnik szkolenia powinien posiadać umiejętności:

 • pływania stosowanego w ratownictwie wodnym,
 • samoratownictwa,
 • wykonania skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody,
 • pływania pod wodą i nurkowania,
 • holowania osoby zagrożonej, co najmniej trzema sposobami,
 • ewakuacji z wody i na lądzie,
 • opanowania osoby tonącej pasywnej i ułożenia jej w pozycji do holowania,
 • postępowania z osobą tonącą aktywną.

6

27

 

EGZAMIN KOŃCOWY

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich zajęć uczestnik kursu zostaje dopuszczony do egzaminu końcowego składającego się z dwóch części:

 • teoretycznej – test składający się z 30 pytań,
 • praktycznej – kursant zostaje dopuszczony do egzaminu praktycznego po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej; część praktyczna obejmuje wykonanie następujących zadań:
  • przepłynięcie sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 8 min,
  • przepłynięcie dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch przedmiotów leżących w odległości od 2 m do 2,5 m po obu stronach linii płynięcia,
  • przepłynięcie sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) dystansu 50 m w czasie poniżej 55 s,
  • przepłynięcie w czasie nie dłuższym niż 2 min 40 s ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy), na dopłynięciu do niej rufą i na powrocie do miejsca startu za pomocą jednego wiosła,
  • przeprowadzenie symulowanej akcji ratowniczej, polegającej na przepłynięciu dystansu co najmniej 20 m, wydobyciu manekina położonego na dnie i na holowaniu go w pasie ratowniczym do brzegu na dystansie 20 m,
  • holowanie tonącego bez przerwy i na zatrzymaniu na dystansie 150 m, z zastosowaniem trzech sposobów holowania – każdy na dystansie 50 m,
  • wyciągnięcie na brzeg o wysokości co najmniej 30 cm od lustra wody lub na pokład łodzi osoby poszkodowanej i na ułożeniu jej w pozycji umożliwiającej udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

ZAŚWIADCZENIE

Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu końcowego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu „szkolenia ratowników wodnych”.

PŁATNOŚĆ

Rodzaj płatności: przelew – po uzyskaniu na maila potwierdzenia o wstępnym zakwalifikowaniu się na kurs lub gotówka.

Dane do przelewu:

 • nr konta: 32 1240 1877 1111 0010 5213 1762 (Bank Pekao SA) – Michał Kilar,
 • tytuł przelewu: „imię i nazwisko, kurs na ratownika wodnego MSW”.

Termin płatności: nie później niż 4 dni przed dniem rozpoczęcia kursu.

Ważne: „Każda osoba ma prawo do wycofania się z udziału w kursie na ratownika wodnego MSW nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego terminu zwrócimy jedynie 70% wpłaconej przez kandydata kwoty. W przypadku, gdy kurs nie odbędzie się z winy organizatora, zwrócimy 100% wpłaconej przez kandydata kwoty.”